Из "Школска педагогiа, или методическо ръководство за учителите и управителите на народни те школи от I. А. Ковачова. Частъ първа. Обща методика.”

Издава книжярницата Д.В. Манчевъ въ Пловдивъ, Свящовъ, Солунъ, 1873.

Глава V

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРАВИЛА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Само любовта мож' да разгърне и спечале детинското сърдце и след. Само она мож' да накара детето, да се хваща за раб отата охотно и енергически. В нея се состое психологическата тайна. Зара д това първото искание се состое в това.

1. ОБУЧЕНИЕТО ДА СЕ ОМИЛЕ НА ДЕЦАТА

Нищо не мож' да плене сърдцето на децата отсем онай учител, който помежду них действува с благ, весел нрав. Както пролетният ветрец, солнечните зраци и росата измамват посевите на землята, така и тоя нрав на учителят измамва пресният живот на малките деца тия невинни ангелски душици. Само топлината воскреснува умрелият живот в природата, и само любовта разбудва заспалата сила в детето и я довожда до таква изпълнителна способност, каквато не е в состояние да произведат никакво методическо изкуство… (стр. 73)

Щип,
на Св. Кир. и Методиа 1872 г.