ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕКТИВ
НА 48 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЙОСИФ КОВАЧЕВ"
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016 / 2017 ГОДИНА


1. Даниела Иванова Костова
- директор
- човекът и обществото ІV клас
2. Румяна Траянова Илиева
- заместник-директор по учебната дейност
- български език и литература
3. Росица Георгиева Георгиева
- педагогически съветник
4. Йонка Петрова Каракашева
- ресурсен учител
5. Лиляна Иванова Соколова
- психолог
6. Пепа Василева Цекова
- старши учител в полудневна предучилищна подготвителна група
7. Велина Иванова Пенчева
- главен учител в начален етап на основното образование
- класен ръководител на І-а клас
8. Весела Борисова Денчева
- старши учител в начален етап на основното образование
- класен ръководител на І-б клас
9. Светлана Николова Стоилова
- старши учител в начален етап на основното образование
- класен ръководител на І-в клас
10. Весела Георгиева Михайлова
- учител в начален етап на основното образование
- класен ръководител на ІІ-а клас
11. Мария Димитрова Ценова
- старши учител в начален етап на основното образование
- класен ръководител на ІІ-б клас
12. Златка Стойкова Петрова
- старши учител в начален етап на основното образование
- класен ръководител на ІІ-в клас
13. Атанаска Панайотова Цветанова
- старши учител в начален етап на основното образование
- класен ръководител на ІІІ-а клас
14. Анета Михайлова Минева
- старши учител в начален етап на основното образование
- класен ръководител на ІІІ-б клас
15. Стоян Станков Иванов
- старши учител в начален етап на основното образование
- класен ръководител на ІІІ-в клас
16. Юлияна Тодорова Ганева
- старши учител в начален етап на основното образование
- класен ръководител на ІІІ-г клас
17. Наталия Георгиевна Горновска
- старши учител в начален етап на основното образование
- класен ръководител на ІV-а клас
18. Лиляна Георгиева Расокова
- старши учител в начален етап на основното образование
- класен ръководител на ІV-б клас
19. Светлана Севдалинова Терзиева
- старши учител в начален етап на основното образование
- класен ръководител на ІV-в клас
20. Дора Георгиева Иванова
- учител в начален етап на основното образование
- класен ръководител на ІV-г клас
21. Екатерина Кирилова Попова
- старши учител по чужд език в начален етап на основното образование
- английски език
22. Силвия Венелинова Николова
- старши учител по чужд език в начален етап на основното образование
- английски език
23. Десислава Стефанова Асенова
- учител по чужд език в начален етап на основното образование
- немски език
24. Албина Цонева Мирчева
- старши учител в прогимназиален етап на основното образование
- български език и литература
- класен ръководител на VІІ-а клас
25. дфн Росен Росенов Малчев
- старши учител в прогимназиален етап на основното образование
- български език и литература
- класен ръководител на V-а клас
26. Даниела Георгиева Милева
- старши учител в прогимназиален етап на основното образование
- английски език
- класен ръководител на VІІ-в клас
27. Ива Георгиева Димитрова-Попова
- старши учител в прогимназиален етап на основното образование
- английски език
- класен ръководител на VІІІ-а клас
28. Даниела Евтимова Янева
- старши учител в прогимназиален етап на основното образование
- немски език
29. Ваня Борисова Лазарова
- старши учител в прогимназиален етап на основното образование
- руски език
30. Митоша Людмилова Стефанова
- учител в прогимназиален етап на основното образование
- математика
- класен ръководител на VІ-б клас
31. Илиана Петкова Христова
- старши учител в прогимназиален етап на основното образование
- математика
- класен ръководител на VІ-а клас
32. Веселин Кирилов Марков
- старши учител в прогимназиален етап на основното образование
- информационни технологии / математика
33. Таньо Стоянов Калпушков
- учител в прогимназиален етап на основното образование
- история и цивилизации
- класен ръководител на V-в клас 34. Северина Валентинова Грънчарска
- учител в прогимназиален етап на основното образование
- география и икономика / човекът и обществото
- класен ръководител на VІІ-б клас
35. Людмила Стоева Малинова
- главен учител в прогимназиален етап на основното образование
- биология и здравно образование / човекът и природата
- класен ръководител на V-б клас
36. Менка Благоева Крумова
- учител в прогимназиален етап на основното образование
- химия и опазване на околната среда / физика и астрономия
37. Надежда Иванова Тасева
- старши учител в прогимназиален етап на основното образование
- изобразително изкуство / технологии и предприемачество / домашна техника и икономика / технологии
- класен ръководител на VІ-в клас
38. Съби Георгиев Събчев
- старши учител в прогимназиален етап на основното образование
- музика
39. Петър Лозанов Златков
- старши учител в прогимназиален етап на основното образование
- физическо възпитание и спорт
40. Мартин Руменов Кочев
- учител в прогимназиален етап на основното образование
- физическо възпитание и спорт
41. Екатерина Неделчева Младенова
- учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап на основното образование – І-а клас
42. Станислава Георгиева Стоянова - Костова
- учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап на основното образование – І-б клас
43. Снежанка Димитрова Тонева
- старши учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап на основното образование – І-в клас
44. Велина Иванова Николова
- учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап на основното образование – ІІ-а клас
45. Стела Валериева Величкова - Василева
- учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап на основното образование – ІІ-б клас
46. Емине Хасан Юсреф
- учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап на основното образование – ІІ-в клас
47. Искра Николаева Кръстева
- старши учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап на основното образование – ІІІ-а,г клас
48. Сашка Иванова Лазарова
- старши учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап на основното образование – ІІІ-б,г клас
49. Боян Здравков Костов
- учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап на основното образование – ІІІ-в,г клас
50. Наталия Ценкова Качамакова
- учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап на основното образование – ІV-а,б клас
51. Финка Богатинова Гинчева
- старши учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап на основното образование – ІV-в,г клас
52. Илияна Ивайлова Боевска
- учител в група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап на основното образование – V-а,б клас
53. Петя Красимирова Илиева
- учител в група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап на основното образование – V-в,б клас
54. Светла Тодорова Славова
- старши учител в група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап на основното образование – VІ и VІІ клас