• Министерство на образованието и науката
  http://minedu.government.bg
 • Столична община
  http://sofia.bg
 • Регионален инспекторат на МОН - София-столица
  http://rio-sofia-grad.com
 • Държавна агенция за закрила на детето
  http://sacp.government.bg
 • Държавна агенция за младежта и спорта
  http://youthsport.bg
 • Национален образователен портал
  http://start.e-edu.bg
 • Български портал на знанието
  http://znam.bg
 • Институт за български език “Проф. Л. Андрейчин” БАН
  http://ibl.bas.bg
 • Институт за литература БАН
  http://ilit.bas.bg
 • Институт за фолклор - БАН
  http://www.bas.bg/folklor/
 • Българска етнографска съкровищница
  http://ethnography.cc.bas.bg/
 • Асоциация за антропология, етнология и фолклористика “Онгъл”
  http://ongal.net